Wijkcirculatieplan – éénrichtingsverkeer Mispellaan

8 juli 2020

Wijkcirculatieplan Selwerd 2020 – eenrichtingsverkeer Mispellaan

Ruimte om de wijk mooier te maken

Om de wijk mooier te maken is ruimte nodig. Die ruimte kunnen we gebruiken voor ontmoeten, spelen, groen en sporten. Die ruimte ontstaat door van de Mispellaan een éénrichtingsweg te maken. Dat zorgt er bovendien voor dat auto’s minder hard gaan rijden en dat de straat overzichtelijker en verkeersveiliger wordt. Heel veel bewoners willen dat graag. In het grote plan voor de herinrichting van Selwerd (de Bouwdoos, zie sunnyselwerd.nl/bouwdoos) is opgenomen dat in de meeste straten voetgangers en fietsers de ruimte krijgen en auto’s wat minder.

Het verkeerscirculatieplan dat nu is gemaakt, gaat over deze straten:

  • De Mispellaan tussen de Elzenlaan en Esdoornlaan wordt eenrichtingsverkeer, de rijrichting loopt van de Elzenlaan richting het Winkelplein
  • De Mispellaan tussen de Esdoornlaan en Berkenlaan wordt afgesloten voor autoverkeer
  • De Berkenlaan tussen de Acacialaan en de Mispellaan (voor De Berk) wordt afgesloten voor autoverkeer
  • De Berkenlaan tussen de Mispellaan en de Eikenlaan wordt eenrichtingsverkeer, de rijrichting loopt van het Mispellaan naar de Eikenlaan
  • De Mispellaan tussen de Iepenlaan en Berkenlaan wordt eenrichtingsverkeer, de rijrichting loopt richting het Winkelplein

Effecten op de wijk

Verkeersstromen

De ‘knip’ voor auto’s op de Mispellaan en Berkenlaan heeft verschillende voordelen:

Doorgaand verkeer is niet meer mogelijk. Hierdoor gaat de verkeersintensiteit naar beneden. Alleen als je er woont of op bezoek gaat kom je nog met de auto in de straat. Het wordt dus minder druk. Doordat ook de Berkenlaan ter hoogte van De Es wordt afgesloten voor autoverkeer, voorkomen we eventueel sluipverkeer over de Acacialaan.

Een tweede voordeel is dat we veel extra ruimte creëren ter hoogte van het Winkelplein om te ontmoeten, recreëren en natuurlijk te winkelen. Van het Winkelplein tot aan De Es wordt een voetgangersvriendelijke zone. Zo versterken we het hart van de wijk wordt hiermee versterkt en er komt letterlijk ruimte voor activiteiten die bewoners aangeven belangrijk te vinden: spelen, bewegen en elkaar ontmoeten.

Vanuit de Eikenlaan en Iepenlaan blijft het Winkelplein goed bereikbaar. Bewoners aan de Mispellaan rijden via de Eikenlaan (langs het Winkelplein) de wijk uit. Naar hun woningen toe rijden ze via de Elzenlaan of Iepenlaan. We kijken samen met de ondernemers en de wijk hoe we het gebied mooier en aantrekkelijk kunnen maken.

Doordat de weg versmald wordt en halverwege geknipt zal de snelheid van het verkeer omlaag gaan in de Mispellaan. De focus in de Mispellaan zal komen te liggen op lopen en fietsen, maar de auto is nog steeds welkom voor bewoners en bezoekers.  

Parkeren

Voldoende kunnen parkeren is belangrijk in Selwerd. Circa een half jaar geleden was er veel parkeerproblematiek in Selwerd Zuid (Abeelstraat en omgeving). Dit is enorm verbeterd sinds de invoering van betaald parkeren dit jaar. Een nadeel is dat dit (tijdelijke) gevolgen heeft voor het parkeren rondom het Winkelplein en rondom De Parrel, waar het parkeren nu nog gratis is. Vanuit de gemeente zijn wij hierover in gesprek met de winkeliers en het Wijkplatform dat de bewoners vertegenwoordigt.

De gemeente is van plan om betaald parkeren in te voeren in diverse wijken in de stad. Tuinwijk en Selwerd-Zuid hebben reeds betaald parkeren. Voor de overige delen van Selwerd en voor Paddepoel geldt dat betaald parkeren mogelijk zal worden ingevoerd. Een definitief besluit moet hier nog over worden genomen. Als het is ingevoerd zal rondom het Winkelplein de parkeerdruk afnemen en de situatie weer normaliseren.

Voor de woningen aan de Mispellaan geldt dat er op relatief korte loopafstand van de woningen geparkeerd kan blijven worden.

Hoe is dit berekend

De gemeente heeft gegevens over de verkeersintensiteit op de hoofdwegen in haar wijken. De drukke straten in Selwerd zijn dat de Iepenlaan, Kastanjelaan en Eikenlaan. Voor woonstraten geldt dat we uitgaan van gemiddelden. Deze worden berekend op het (gemiddeld) autobezit in de wijk, het aantal woningen en het gemiddeld aantal autoritten per dag van en naar de woningen. In sommige gevallen leggen we telslangen in een straat aan.

In de Mispellaan is de verkeersintensiteit nu al relatief laag. Die wordt nog iets lager doordat de knip wordt aangebracht. Een klein deel doorgaand verkeer wordt daarmee voorkomen. Door de invoering van het eenrichtingsverkeer zal er een kleine toename van verkeer op de Eikenlaan en Iepenlaan zijn. Maar eenrichtingsverkeer in de Mispellaan komt hier de leefbaarheid ten goede.

Verkeersbesluit en bezwaarprocedure

Om dit nieuwe verkeerscirculatieplan mogelijk te maken stelt de gemeente een verkeersbesluit op.

In dit verkeersbesluit vragen we toestemming voor een wijziging in de bestaande verkeerspatronen in de wijk. De politie heeft hierover een positief advies gegeven. Tegen de verkeersbesluiten kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Die legt uw bezwaar dan voor aan een onafhankelijke bezwarencommissie en u hebt dan de  mogelijkheid om uw standpunten toe te lichten

De verkeersbesluiten voor de Mispellaan en het zuidelijk deel van de Berkenlaan zijn op maandag 22 juni gepubliceerd in de Staatscourant. Dat is het officiële kanaal van de overheid. Wilt u bezwaar indienen, dan kan dat tot zondag 2 augustus.

De inhoudelijke informatie over de verkeersbesluiten kunt u vinden in de Staatscourant, via gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken of u kunt bellen met onze afdeling juridische zaken op (050) 367 74 83

Informatiebijeenkomst 29 juli

We hopen dat deze informatie u de nodige duidelijkheid heeft verschaft. Zijn er toch nog vragen, dan kunt u deze op 29 juli stellen aan de verkeerskundige van de gemeente. Waar en hoe laat, dat laten we u nog weten. We beseffen dat 29 juli middenin de vakantieperiode valt, maar het is voor ons niet mogelijk om deze informatiebijeenkomst op een eerder moment te organiseren.

Denkt u er over om bezwaar te maken? Dan is het aan te raden om uw bezwaarschrift nu alvast voor te bereiden en eventueel aan te vullen na 29 juli.

Bent u geïnteresseerd in de bijeenkomst en wilt u hierover op de hoogte worden gehouden? Vul dan onderstaand formulier in.

Geen velden gevonden.
Meer uit de categorie: Nieuws, Warmtenet