Verslag

Bewonersbijeenkomst De Larix

22-01-2020

Bewonersbijeenkomst De Larix
Datum: 22 januari 2020

Aanwezig: bewoners De Larix, buurtregisseur Sunny Selwerd (Daan Kingma), Gemeente Groningen (Martin Klooster), energieregisseur Sunny Selwerd namens Grunneger Power (Anne Huizinga), WarmteStad (Theo Venema) en stedenbouwer Gemeente Groningen (Dien Wiersma).

Introductie
WarmteStad gaat een warmtenet aanleggen in Selwerd. Dit zorgt voor overlast, maar het is ook een kans om te verduurzamen en de straat opnieuw in te richten. Tijdens deze bijeenkomst zal WarmteStad informeren over de overlast van de werkzaamheden voor bewoners in De Larix. De aanleg van het warmtenet biedt ook kansen voor 1) verdere verduurzaming en 2) de (mogelijke) herinrichting van De Larix. Daarover gaan we in gesprek aan twee thematafels.

Over Sunny Selwerd
Vroeger bepaalden de gemeente en de woningcorporaties wat er bij wijkvernieuwing ging gebeuren. Bewoners werden geïnformeerd, maar dachten en bepaalden meestal niet mee. De uitvoering was helemaal in handen van professionals. Dat gaat nu anders In Selwerd hebben wijkbewoners, bewonersorganisaties, scholen, verenigingen, instanties en ondernemers in de wijk eind 2017 samen besloten om de Wijkverbetering samen aan te pakken. De Wijkverbetering in Selwerd gaat dus niet alleen over renovatie en nieuwbouw, de inrichting van straten, parken en pleintjes, verkeersdrempels en betaald parkeren. Het gaat over het hele leven: je gezond en gelukkig voelen, sociale contacten, meedoen en werk en inkomen.

Duurzaam wonen
Eén van de doelen van Sunny Selwerd is wonen in Selwerd betaalbaar en duurzaam te maken. De Gemeente heeft de ambitie om in 2035 CO2-neutraal te zijn: alle energie die we gebruiken is dan afkomstig van duurzame bronnen.

Voor Groningse wijken zijn er grofweg drie opties om aardgasvrij te worden (volledig elektrisch verwarmen, een warmtenet of een hybride oplossing). De Gemeente Groningen heeft onderzoek gedaan, naar de beste oplossing per wijk. De uitkomsten zijn vastgelegd in een openingsbod. Dit is een uitgangspunt. Uiteindelijk bepaal je als bewoner natuurlijk zelf waarvan je gebruik wilt maken.

Om rendabel aardgasvrij te worden, zal een verduurzamingsplan voor een woning bestaan uit een collectieve oplossing (zoals een warmtenet) in combinatie met individuele oplossingen, zoals isolatie en/of zonnepanelen. Deze mix van maatregelen is voor elke woning verschillend, en is ook afhankelijk van het energieverbruik. Vanuit Sunny Selwerd willen we de mogelijkheid onderzoeken om woningen in De Larix aan te sluiten op een warmtenet, maar willen we ook met bewoners in gesprek over aanvullende verduurzamingsmaatregelen.

Aanleg van warmtenet door WarmteStad

WarmteStad gaat een warmtenet aanleggen in Selwerd. Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen. De leidingen van het warmtenet lopen via de Eikenlaan (Vensterschool) naar de De Larix, Mispellaan, Berkenlaan, Beukenlaan en Populierenlaan.

Omdat de leidingen onder het wegdek komen, moet de straat worden opengebroken. Het uitgangspunt is dat de overlast voor bewoners zo klein mogelijk moet zijn: de straat en de woningen moeten bereikbaar blijven voor bewoners, hulpdiensten en vuilniswagen. WarmteStad en Sunny Selwerd inventariseren de problemen die bewoners verwachten, met name bewoners met een fysieke beperking.

Wie wordt er aangesloten op het warmtenet?
Onder meer de Beukenhorst, Dragant, zwembad De Parrel en diverse ketelhuizen van woningcorporaties waarop wooncomplexen zijn aangesloten, zoals aan de Kornoeljestraat. Daarnaast zijn we in gesprek met woningcorporaties in gesprek om meer complexen en gebouwen aan te sluiten. Bewoners worden hierover geïnformeerd door de corporaties.

Hoe duurzaam is een warmtenet?
Op dit moment wordt het warmtenet van WarmteStad verwarmd via een Tijdelijke Warmtecentrale, deze staat op Zernike. Deze centrale wordt weliswaar door gas gestookt, maar wel met een aanzienlijke CO2-reductie, dankzij een warmtekrachtkoppeling (WKK). Het warmtenet gaat in de toekomst verwarmd worden door restwarmte van datacenters. Restwarmte is warmte die vrijkomt bij het koelen van servers in datacenters. Via warmtewisselaars wordt de warmte benut en dan met warmtepompen verder verwarmd tot de gewenste temperatuur. De elektriciteit voor de warmtepompen wordt geleverd met groene stroom uit zonneparken en een eigen elektriciteitsproductie met behulp van warmtekrachtkoppeling. Leveranciers van de restwarmte zijn de datacenters Bytesnet en QTS (voorheen TCN), beide gevestigd op Zernike Campus. Ook verkent WarmteStad de mogelijkheden van zonthermie. Dit is warmte die gewonnen kan worden vanuit het te realiseren zonthermiepark bij het baggerdepot Dorkwerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat WarmteStad gebruik maakt van meerdere duurzame warmtebronnen.

Waar wordt het warmtenet precies gelegd?
De stedenbouwers van de Gemeente Groningen onderzoeken nog waar het warmtenet precies in de straat gelegd wordt. Het voorlopige plan is dat eerst de ene helft van de straat opengaat (kant van de Eikenlaan), dan de andere helft. Er wordt gestreefd naar een tijdelijke ingang aan de Eikenlaan, zodat de straat toegankelijk blijft. Daar moet nog ruimte voor worden gemaakt. WarmteStad maakt een BVLC-plan: daarin staat hoe de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie gegarandeerd wordt.

Waarom loopt het leidingennet door de Larix en bijvoorbeeld niet door de Elzenlaan?
● In de ondergrond van de Elzenlaan (alternatief) is minder ruimte voor een warmteleiding omdat daar al veel leidingen in de grond liggen. Het wordt een ingewikkelde en complexe operatie om hiernaast nog een warmteleiding te plaatsen. Bovendien is daar de verkeersoverlast aanzienlijk groter omdat het een belangrijke doorgangsroute is in de wijk Selwerd.
● Er is in De Larix sprake van open bestrating (klinkers). Dit maakt het eenvoudiger om een leiding aan te leggen dan wanneer we een dergelijk tracé met asfalt moeten verwijderen

Welke (geluid)overlast kan worden ervaren?
We sluiten geluidsoverlast niet uit. Wel is het zo dat onze bemalingspompen een geluidreducerende ‘omkasting’ hebben. En wanneer voldoende elektrisch vermogen aanwezig is kan er mogelijk een elektrische pomp geplaatst worden. Kortom, hier houden we rekening mee.

Wat is de duur van de werkzaamheden?
De aanbesteding van de werkzaamheden vindt plaats in het eerste halfjaar van 2020. Het voornemen is om rondom de bouwvak te starten. Dit is uiteraard nog onder voorbehoud, omdat het aanbestedingsproces nog moet starten. We starten vanaf de Dierenriemstraat richting de parkeerplaats van De Parrel. Daarna steken we over richting De Larix. Het plan is om de werkzaamheden in De Larix in twee fases te verdelen. De verwachting is dat elke fase ongeveer één maand duurt.

Er zijn veel invalide parkeerplekken, wat is daarvoor de oplossing?
De Larix blijft altijd bereikbaar per voet, fiets, rollator of scootmobiel. We doen ook ons best om De Larix per auto goed bereikbaar te houden. Onze inzet nu is – de mogelijkheden hiervan gaan we bespreken met de aannemer – dat we de werkzaamheden in twee gedeelten kunnen doen. Dit betekent dat bewoners aan de voorzijde of de achterzijde de straat kunnen verlaten. Als het gaat om de voorkant, zullen we een tijdelijke opening maken over het grasveldje aan de voorkant (tijdelijke verharding), zodat bewoners de straat via de Eikenlaan kunt verlaten. Met specifieke individuele situaties proberen we zoveel mogelijk rekening te houden, voor zover dat mogelijk is.

Hoe en wanneer worden bewoners geïnformeerd?
Als de planning een feit is, nodigen we bewoners uit voor een bijeenkomst beleggen we een bewonersavond om deze met bewoners te bespreken en hen te informeren over planning en werkzaamheden. Dit zal vermoedelijk tussen april en juli zijn. Ook tijdens de werkzaamheden geven we updates via brieven en onze website. Ook is onze klantenservice bereikbaar tijdens kantooruren. Als er specifieke situaties zijn, dan zullen we een bezoek bij mensen thuis brengen. Vanuit WarmteStad is er altijd een rechtstreeks aanspreekpunt voor bewoners.

Uit de sessie Duurzaamheid
WarmteStad richt zich in eerste instantie op het aansluiten van grote gebouwen op het warmtenet. Het aansluiten van individuele woningen is voor WarmteStad nog complex en duur. De aanleg van het warmtenet biedt ook kansen. Sunny Selwerd en WarmteStad onderzoeken of het financieel en technisch haalbaar is om de woningen in De Larix aan te sluiten. Dat kan alleen als er voldoende belangstelling is. Daarom beginnen we vandaag met een verkenning van de wensen van bewoners.

Theo Venema van WarmteStad legt de werking van het warmtenet uit. Die bestaat uit een bron, een centrale, een leidingennet en een woningaansluiting. In de woning zelf zal er niet veel veranderen. De warmteleidingen komen in je woning binnen op de plek waar de warmte-afleverset (warmte-unit) is geplaatst. Vanuit de centrale ruimte wordt via de warmtepomp het water door de warmte-afleverset gepompt. Daar vindt met een warmtewisselaar het afgeven van warmte plaats naar het water in je eigen cv-systeem. Het water uit het warmtenet stroomt dus niet door de radiatoren of vloerverwarming in de woning, maar alleen door de warmte-afleverset.

Warmtenet en isolatie
John Ram geeft aan zicht te hebben op isolatiekosten: de isolatiewaarden van de huizen in De Larix zijn verouderd. De kosten om een woning volledig te isoleren, worden geschat op €20.000. Theo geeft aan, dat in combinatie met een aansluiting op het warmtenet, minder isolatie nodig is om aardgasvrij te worden. De warmte die je niet gebruikt, hoef je immers niet te betalen. Vanuit Sunny Selwerd willen we graag inventariseren welke aanvullende maatregelen, zoals isolatie, nodig zijn.

Wie financiert dit?
Het uitgangspunt van Sunny Selwerd is dat de energielasten van bewoners niet hoger worden dan nu! Er zijn subsidies beschikbaar voor het nemen van energiebesparende maatregelen (isolatie). Voor de corporatiewoningen die worden aangesloten op het warmtenet betaalt de gebouweigenaar (de woningcorporatie) de kosten van de aansluiting. De kosten van de warmte zijn voor de huurder. Voor de overige woningen (in Selwerd vooral rijtje- en 2 onder 1 kapwoningen) liggen de kosten voor de aansluiting bij de eigenaar van de woning. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om, met behulp van een landelijke subsidie, hiervoor een financieringsconstructie te ontwikkelen.

Uit de sessie Herinrichting
Willen we na de aanleg van het warmtenet terug naar de oude situatie of maken we de straat mooier? De genoemde wensen van bewoners zijn: meer groen, minder steen, stoepjes rond lantaarnpalen weg, aandacht voor parkeren, de bloembakken met de punten vervangen door bijvoorbeeld ronde. Het definitieve ontwerp voor de herinrichting moet op 31 april klaar zijn.

Afsluiting en vervolg
Er komen twee vervolgsessies:
● Verduurzaming/warmtenet. Datum: volgt (André Visscher, Marinus Middel, H v/d Laan, An Vos, John Ram, Gera Stuurwold, Annemarie Fock). In deze sessie bespreken we de resultaten van onderzoeken van 1) de financiële haalbaarheid om individuele woningen aan te sluiten op het warmtenet en 2) de aanvullende verduurzamingsmaatregelen die nodig/wenselijk zijn voor een aansluiting op het warmtenet.
● Herinrichting. Datum: volgt. In deze sessie bespreken we een voorlopig ontwerp. (André Visscher, Marinus Middel, Lies Kroon, Theo Bodewes, Gera Stuurwold en Annemarie Fock)
● Toegankelijkheid

Heeft u zich opgegeven en staat u hier niet bij? Of wilt u zich alsnog aanmelden voor een vervolgsessie? Neem dan contact op met buurtregisseur Daan Kingma.

De flat wordt volledig gasloos en bevat sociale huurwoningen.

Groene en veilige buurt

Gezondheid en geluk

Betaalbaar en duurzaam wonen