Herinrichting en warmtenet in Selwerd-Zuid

Er wordt in Selwerd hard gewerkt aan het verbeteren van Selwerd. Dit doen wijkbewoners, de gemeente, de woningcorporaties en instanties in de wijk samen onder de naam Sunny Selwerd. Eind 2021 gaat in Selwerd-Zuid de schop de grond in. Dan worden de stoepen, straten en pleintjes opnieuw ingericht. Dit noemen we de herinrichting. Dit pakken we aan tegelijk met de aanleg van een warmtenet. Zo combineren we de herinrichting met de energietransitie, waardoor de wijk groener, gezonder en duurzamer wordt.

De herinrichting

het ontwerp

Uitgangspunten

De gemeente heeft de kaders bepaald voor de herinrichting. Dit zijn ze:

 • De straten krijgen een inrichting volgens  het basisontwerp van De Bouwdoos.
 • Het groen kan goed worden beheerd.
 • Rekening houden met de klimaatverandering. Dat betekent dat we wateroverlast, hitte en verdroging zoveel mogelijk moeten voorkomen. Dus minder verharding, zorgen dat water snel wordt afgevoerd, water vasthouden in de grond en zorgen voor meer schaduw.
 • Selwerd is een groene wijk met ecologische meerwaarde.
210406-selwerdzuid-DO-detail

Het ontwerp voor heel Selwerd-Zuid. Klik hier voor de PDF van het ontwerp.  Hieronder vindt u een aantal details.


 

Het grote speelveld

Deze plek willen we wat avontuurlijker maken. Het veld wordt een beetje glooiend en er komen sport- en speeltoestellen en een picknickbank. Het is een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, ontspannen, sporten en spelen.

Zo is het nu.
Zo is het nu.
Het grote speelveld in het voorstel.
Het voorstel.

 

Meer groen en speelaanleidingen in de Abeelstraat

Een bewoner stelde voor om het grasveldje in de Abeelstraat een beetje aantrekkelijker te maken voor kinderen. Ze kwam met een voorbeeld: onder andere met grote keien waar kinderen op kunnen klauteren, stappen en zitten. Dat idee is opgenomen in het ontwerp.

Oude situatie.
Zo is het nu.
Het voorstel.
Het voorstel.

 

Een groener pleintje in de Magnoliastraat

Meer groen is belangrijk om wateroverlast en hittestress te voorkomen. We hebben daarom goed gekeken welke plekken we groener kunnen maken. Het pleintje bij de Magnoliastraat krijgt meer gras, wat meer bomen en struiken.

Ook willen we het pleintje wat anders indelen, zodat er op meer plekken gespeeld kan worden. We willen bijvoorbeeld de schommels verplaatsen. Ook willen we wat spel-elementen toevoegen, zoals grote keien.

Het groen naast de brandgang, wordt vervangen door groen dat beter kan worden beheerd en geen belemmering vormt voor de doorgang.

Veel bewoners willen meer plekken in de wijk om elkaar te ontmoeten. Daarom komen er meer bankjes.

Het voorstel.
Zo is het nu.
Het voorstel.
Het voorstel.

 

Een groenere Abeelstraat

In de Abeelstraat parkeerden mensen vaak aan beide kanten van de straat. Aan een kant werd op de stoep geparkeerd. Dat zorgde voor onveilige situaties en bovendien is het verboden.

Het voorstel is om aan 1 kant parkeervakken aan te leggen tussen de bomen. Aan de andere kant van de straat komen plantenvakken. Dit is zoals de woonstraten in de rest van Selwerd worden ingericht.

In het voorlopige ontwerp van september stelden we voor om aan een zijde van de Abeelstraat alle bomen te kappen. Tussen de parkeerplaatsen worden dan nieuwe bomen geplant. Voor het verwijderen van de bestaande bomen kan geen kapvergunning worden verleend. Deze bomen zullen daarom blijven staan. Enkele bomen worden gekapt, omdat de bomen in slechte conditie zijn.

Tussen de parkeervakken wordt nu een aantal nieuwe bomen geplant. Wanneer de bomen die er nu staan in de toekomst wegvallen, gaan we nieuwe bomen planten tussen de parkeervakken. Hiervoor maken nu alvast een goede groeiruimte in de bodem.

Zo is het nu.
Zo is het nu.
Het voorstel.
Het voorstel.

 


Parkeerplekken

Door de invoering van betaald parkeren is er geen tekort aan parkeerplekken meer. Onderzoek van de gemeente toont aan dat er voldoende plekken zijn om de auto neer te zetten. Niet iedereen zal altijd voor de eigen voordeur kunnen parkeren.

In Selwerd Zuid geldt straks een parkeerverbodzone. Dit betekent dat er alleen in de parkeervakken geparkeerd mag worden. De gemeente heeft hiervoor een verkeersbesluit genomen dat is gepubliceerd in de Staatscourant. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-30119.html

Tegen het verkeersbesluit, kunt u tot 23 juli 2021 bezwaar maken bij de gemeente. Een reden kan zijn dat u van mening bent dat er onvoldoende parkeerplaatsen in de wijk of in uw straat zijn. De gemeente legt uw bezwaar voor aan een onafhankelijke bezwarencommissie en u krijgt de mogelijkheid om uw standpunten toe te lichten.

De inhoudelijke informatie over de verkeersbesluiten kunt u vinden in de Staatscourant van 10 juni 2021, via gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken of u kunt bellen met onze afdeling juridische zaken op (050) 367 74 83


Veilig oversteken en ommetjes maken 

We willen veilige, gelijkvloerse oversteekplekken naar de pleintjes en speeltuintjes. Zo ontstaan veilige looproutes in de wijk, bijvoorbeeld om een ommetje te maken. Veel bewoners hebben aangegeven dat zij dat graag willen.


 


De planning

In juni 2021 heeft de raad besloten om het ontwerp voor de herinrichting te gaan uitvoeren en het benodigde geld hiervoor beschikbaar te stellen. Er wordt nu hard gewerkt aan het bestek, de technische tekeningen. Hierop wordt zowel het bovengrondse ontwerp, als het ontwerp ondergronds met alle (nieuwe) kabels en leidingen weergegeven. Als deze bestekstekening klaar is en alle onderzoeken zijn uitgevoerd dan kan een aannemer worden gezocht die alles gaat aanleggen. Naar verwachting is die eind dit jaar gevonden.

Vanwege de winterperiode verwachten we dat de aannemer na de vorstperiode zal starten met de uitvoering. Eerst moeten alle kabels en leidingen goed worden aangelegd en daarvoor moet de grond niet te hard zijn. Dat betekent dat er maart 2022 wordt gestart met de uitvoering.

 

Blijf op de hoogte! 

Meld u aan voor de Sunny Selwerd-nieuwsbrief:  info@sunnyselwerd.nl 

 


Meer weten over de wijkverbetering Sunny Selwerd?

In dit filmpje leggen bewoners en professionals in de wijk uit wat de wijkverbetering Sunny Selwerd inhoudt. OOG TV maakte dit filmpje naar aanleiding van het wijkfeest.


Terugblik

Al tijdens de informatiebijeenkomsten over betaald parkeren in 2018 hebben bewoners meegedacht over een betere inrichting van Selwerd-Zuid. Daarna heeft de wijkvernieuwing Selwerd steeds meer vorm gekregen. Begin dit jaar kwamen de ontwerpers van de gemeente met een aantal basis-uitgangspunten voor heel Selwerd en daarmee ook voor Selwerd-Zuid. Deze kunt u vinden in De Bouwdoos.

 

Het warmtenet

Denk mee over het warmtenet in Selwerd-Zuid

Over een aantal jaren gaat de gaskraan dicht. Tussen nu en 2035 wil de gemeente van het aardgas af. Selwerd stapt - samen met Paddepoel en Vinkhuizen - als eerste van het aardgas. In deze wijken wordt al een warmtenet aangelegd, waarop huurwoningen worden aangesloten. Ook woningeigenaren zijn op zoek naar een alternatief voor aardgas. Daarom gaan we verder: een warmtenet voor koopwoningen en appartementen via de Vereniging van Eigenaren. Om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van zo'n warmtenet zo duurzaam en eerlijk mogelijk gaat, kun je als bewoner meedenken. Doe jij ook mee?

 

Warmtenet als goed en betaalbaar alternatief

Per wijk is gekeken wat het beste alternatief voor aardgas is. Het bouwjaar en de bouwwijze van een huis zijn hierin van belang, maar ook andere factoren zoals de woningdichtheid. In Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen is die vergelijkbaar: de huizen zijn gebouwd in de jaren ‘60 en ’70 en er staan veel huizen dicht bij elkaar. Ideaal voor een warmtenet. Dat is een goed systeem en het meest betaalbare alternatief voor aardgas.

 

Samen met bewoners op verkenning

Grunneger Power verkent samen met jullie - de bewoners - en gemeente Groningen en WarmteStad hoe het haalbaar is om koopwoningen hier in Selwerd-Zuid aan te sluiten op een warmtenet. Haalbaar betekent dat de aansluiting op koophuizen betaalbaar is, het comfort hetzelfde blijft en dat je als bewoner niet meer betaalt dan nu voor aardgas.

 

Jij bepaalt zelf

In Selwerd-Zuid wordt het warmtenet voorlopig eerst op de plekken waar de straten en stoepen opengaan vanwege de herinrichting. De leiding naar de woning wordt nog niet aangelegd. Dat gebeurt pas als je als bewoner hebt aangegeven dat je aangesloten wilt worden op het warmtenet. Je hebt een koophuis en bepaalt natuurlijk zelf wat er bij jouw thuis gebeurt. Je ontvangt een aanbod wanneer dat betaalbaar en duurzaam is, en met dezelfde zekerheid in comfort als nu.

Ik heb een vraag! 

  Denk mee!

  Het is belangrijk dat je meedenkt over de plannen voor warmte in Selwerd-Zuid en ze helpt verder vorm te geven. Immers, het is jouw buurt en het gaat over jouw koopwoning! Dat betekent dat jij als eigenaar van je woning als geen ander weet wat jij belangrijk vindt als het gaat over het verduurzamen van je woning. Grunneger Power ondersteunt bewoners onafhankelijk in dit traject. Grunneger Power is een energiecoöperatie die er vóór en dóór bewoners is.

  Infoavonden
  Op verschillende momenten kun je meedoen aan informatiebijeenkomsten over het warmtenet in Selwerd-Zuid. Dan informeren we je over de plannen voor het warmtenet en staan we stil wat deze plannen voor jou betekenen. Hiervoor ontvang je aparte uitnodigingen via een huis-aan-huis-brief.

  In april en mei organiseerden we twee online informatiebijeenkomsten:

  • Help de energietransitie komt eraan! 
   Donderdag 29 april (19:00-20:30 uur)
   Waarom gaan we (nu al) van het aardgas af, waarom een warmtenet?
   Lees hier het verslag.
  • Selwerd-Zuid van het aardgas en op het warmtenet
   Woensdag 26 mei (19:00-20:30 uur)
   Hoe werkt een warmtenet, wat betekent het voor mijn wijk, mijn woning en mijn portemonnee?
   Lees hier het verslag.

  Werkgroepsessies van bewoners
  Wil je liever (ook) meer de diepte in? Bijvoorbeeld meedenken over de belangrijke technische keuzes die gemaakt moeten worden in het ontwerp? Of hoe we meer bewoners betrekken in de wijk, zodat het buurtwarmtenet van ons allemaal wordt? Dat kan tijdens een werkgroepsessie. Die houden we eens per twee maanden. Als je mee wilt doen in de werkgroep, stuur dan een mail naar: anne.huizinga@grunnegerpower.nl. Je ontvangt dan de uitnodigingen via de mail.