Selwerd-Oost

De wijkvernieuwing is begonnen in Selwerd-Oost. Er komt een warmtenet, de straten krijgen een nieuwe inrichting en er komen nieuwe woningen. Zo combineren we de herinrichting met de energietransitie, waardoor de wijk groener, gezonder en duurzamer wordt. De herinrichting in de Beukenlaan is afgerond. De bewoners van Selwerd-Oost, dat is tussen het spoor en de Iepenlaan, hebben al meegedacht bij het ontwerp van de Populierenlaan. Ook de ontwerpen voor de overige straten in Oost zijn inmiddels definitief. In het voorjaar van 2024 worden hier de eerste straten opnieuw ingericht.


Uitgangspunten voor de herinrichting

De gemeente heeft samen met partners de volgende afspraken gemaakt

 • De straten krijgen een inrichting volgens het basisontwerp van De Bouwdoos (verlinken)
 • Selwerd is een groente met ecologische meerwaarde. Dit willen wij behouden!
 • We maken de plannen samen met bewoners, want bewoners weten het beste wat er goed/slecht gaat in de wijk en wat er nodig om hun straat mooier te maken.
 • Er wordt rekening gehouden met klimaatverandering. Dat betekent dat we wateroverlast, hitte en verdroging zoveel mogelijke moeten voorkomen. Dus minder verharding, zorgen dat water snel wordt afgevoerd, water vasthouden in de grond en zorgen voor meer schaduw.

 

Afbeelding 1

 

Herinrichting Selwerd-Oost

Waar de Beukenlaan inmiddels opnieuw ingericht is en het ontwerp van de nieuwe inrichting van de Populierenlaan al definitief is, zijn de ontwerpen van de overige straten inmiddels ook definitief. Hierin zijn opmerkingen en wensen van bewoner meegenomen. Het gaat hier om de straten:

 • Vlierstraat
 • Kornoeljestraat
 • Populierenlaan (noord)
 • Lijsterbeslaan (oost)
 • Mispellaan (oost)

Definitieve ontwerpen Selwerd-Oost

Er is op verschillende momenten met bewoners van Selwerd-Oost gesproken. Wij hebben inloopbijeenkomsten en meerdere koffiekar momenten in de wijk georganiseerd. Ook zijn er een aantal voordeur gesprekken geweest. Bewoners hebben tijdens de verschillende momenten veel reacties en opmerkingen op de ontwerpen gegeven. Deze zijn zoveel mogelijk meegenomen in de definitieve ontwerpen.

 

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden aan de Populierenlaan-Noord, Vlierstraat en Kornoeljestraat is in voorbereiding. De verwachte planning is dat hier in het voorjaar van 2024 gestart wordt met het opnieuw inrichten van de straten.


 

Foto 1

Terugkoppeling bewonersgesprekken

Bewoners hebben tijdens de verschillende momenten veel reacties en opmerkingen op de ontwerpen gegeven. Daarnaast hebben wij nog andere vragen over de wijkverbetering in Selwerd-Oost gekregen. Via de onderstaande link kun je alle vragen + bijhorende reactie vanuit ons nalezen. Er is ook een kaart toegevoegd waar duidelijk aangegeven staat om welke plek het gaat.

Bewonersgesprekken Selwerd Oost


Beukenlaan

Bewoners in de Beukenlaan hebben meegedacht over een nieuw ontwerp van hun straat. Deze straat is inmiddels opnieuw ingericht. De straat heeft klinkers in plaats van asfalt gekregen en duidelijke parkeervakken op de stoep. Daarnaast is er een oversteekplaats aangelegd richting het pleintje.

Op sommige plekken is het voetpad in de Beukenlaan nu redelijk smal. Aan de noordkant heeft dit ermee te maken dat hier tijdelijke parkeervakken zijn aangelegd om de parkeerdruk vanuit de Populierenlaan op te vangen. In de Populierenlaan starten de werkzaamheden na de zomer weer, waardoor minder parkeerplekken beschikbaar zijn in deze straat. Aan de zuidkant heeft dit te maken met de wens om de oude Beuken te behouden. Deze bomen staan van oudsher meer richting de voortuinen waardoor minder ruimte voor het voetpad overblijft.


 

Picture2
Picture3

Populierenlaan

Bewoners hebben meegedacht over de nieuwe inrichting van de Populierenlaan. Klik hier om het definitieve ontwerp te bekijken. Hierin zijn opmerkingen en wensen van bewoners meegenomen.

 

De straat verbetert

De nieuwe inrichting zorgt voor meer kwaliteit van de leefomgeving:

 • Parkeren gebeurt op de stoep in duidelijke parkeervakken. Dat maakt de straat overzichtelijker.
 • Er komen meer bomen. Om de 3 parkeervakken wordt een boom geplant. Door het groen vallen de geparkeerde auto’s minder op.
 • Op een paar plekken komen extra parkeerplaatsen. Dat is nodig omdat er in de zijstraten minder parkeerplaatsen komen.
 • Hard rijden voorkomen we door verkeersremmende maatregelen. Die ziet u op de tekening bij het woord ‘knip’.
 • Er komt een duidelijk onderscheid tussen de rijbaan, stoep en parkeervak. Dat doen we met klinkers.

 

Bestaande situatie parkeren in de Populierenlaan.topia.n de Populierenlaan.
Bestaande situatie parkeren in de Populierenlaan.
Nieuwe situatie parkeren in de Populierenlaan.
Nieuwe situatie parkeren in de Populierenlaan.

Bij Utopia

Ook het stukje Populierenlaan bij Utopia wordt het eenrichtingsverkeer met parkeren op de stoep.


 

De toekomstige situatie bij Utopia.

Meer groen in de buurt

Veel bewoners willen meer en gevarieerd groen, en fijne, veilige speelveldjes voor de kinderen. Ze hebben ook suggesties gedaan voor leuke routes. Een groepje bewoners heeft een plan gemaakt voor het grasveldje in de bocht van de Populierenlaan bij Utopia. Deze plek is ook onderdeel van het Speel- en chillplekkenplan dat bewoners uit de wijk maken in de Sunny Selwerd Werkplaats.


 

Zo wordt de groene driehoek bij de Populierenlaan.

Nieuws vanuit de gemeente


Bewoners denken mee: Stem van Groningen

De Stem van Groningen is een online platform voor Groningers om ideeën te delen, je mening te geven, dingen in je buurt te steunen of erover in gesprek te gaan. Wij gebruiken de Stem van Groningen om ideeën en wensen van bewoners voor hun straat en omgeving te verzamelen om deze beter te maken.

Heb jij een idee hoe jouw buurt mooier, leuker, veiliger, duurzamer of socialer kan worden? Maak dan alvast een account aan en hou de website in de gaten! De website kun je bereiken via: www.stemvangroningen.nl.

Naast Stem van Groningen is het natuurlijk ook mogelijk om jouw ideeën en meningen persoonlijk of via de mail met ons te delen! Kijk aan het einde van deze pagina voor de contactgegevens!


Verduurzaming en warmtenet

WarmteStad gaat een warmtenet aanleggen. De woningen van de woningcorporaties krijgen hierop een aansluiting. Daarna kunnen ze van het gas af. Ook de nieuwe woningen krijgen een aansluiting en zijn gasloos.  Het is de bedoeling dat heel Selwerd van het gas af gaat. In 2035 wil de gemeente Groningen helemaal van het gas af zijn, in alle wijken en dorpen.

In april starten de werkzaamheden voor de aanleg van het warmtenet van WarmteStad. We verwachten dat de werkzaamheden in juli zijn afgerond. De eerste gebouwen sluiten we in de zomer aan.


 

Afbeelding 3

WIJ Selwerd

WIJ Selwerd is er voor al je vragen op het gebied van wonen, welzijn, gezondheid, zorg, opvoeding, financiën, activiteiten, én voor als je een leuke idee voor de wijk hebt. Het WIJ-team vindt het belangrijk dat je meedenkt en meepraat met de wijkverbetering. Ook kan WIJ met jou meedenken als je vragen of problemen hebt met zaken die rond de wijkverbetering spelen.

Voor contact, bel 06 46 89 76 37 of mail julia.vierstra@wij.groningen.nl


Eenrichtingsverkeer in Oost: Wat betekent dit voor mij?

Vrijwel alle bewoners van Selwerd-Oost willen eenrichtingsverkeer.

Op 09 december 2021 heeft de gemeente officieel het verkeers-besluit genomen om in de Beukenlaan eenrichtingsverkeer in te voeren. Veel bewoners hebben aangegeven dit een goed idee te vinden. Het terugdringen van de auto en het verhogen van de leefkwaliteit zijn hiervoor de reden. De straat wordt tijdens het opnieuw inrichten versmald naar 4 meter en de openbare ruimte wordt aangevuld met extra groen en voorzieningen om er goed te kunnen lopen, fietsen en verblijven.

Hiernaast zie je een situatieschets!


 

ppt 17 nieuwe auto verkeerssituatie

Afkoppeling hemelwaterafvoer:
Waarom koppelen wij het hemelwater af?

Er wordt een nieuw riool aangelegd om regenwater op te vangen en af te voeren naar de vijver aan de Maluslaan. Hierdoor kunnen grote hoeveelheden neerslag worden opgevangen. Dat is duurzaam en daarmee kan wateroverlast in de toekomst worden voorkomen.

We willen graag zoveel mogelijk regenpijpen op dit riool aansluiten. Tijdens de uitvoering zal de aannemer je benaderen met de vraag of je hieraan wilt meewerken.

Heb jij vragen over het afkoppelen van het regenwaterriool neem dan contact met ons op of kijk op de website: Groningenklimaatbestendig.nl

Minder tegels:

De mooiste manier om water op te vangen is via het groen. Door het weghalen van tegels kan het water wegzakken in de grond. Voor het weghalen van tegels uit de tuin kunt u een plant ontvangen. Hiervoor kunt u onder vermelding van uw naam en adres een mail sturen naar: klimaat@groningen.nl

 


 

Afbeelding 4

Vragen, meepraten of opmerkingen?

Laat het weten!

Stuur een e-mail naar David Bergtop (projectleider herinrichting): david@sunnyselwerd.nl.

Je kunt hem ook bellen op: 06 43 19 44 59