selwerd-west

Wijkvernieuwing in Selwerd-West

In Selwerd-West is de wijkvernieuwing van start! We leggen het warmtenet van WarmteStad door Selwerd-West. Het tracé door de Esdoornlaan ligt er inmiddels grotendeels in. Op het warmtenet worden flats en woningen van woningcorporaties aangesloten. De aanleg van het warmtenet is een kans om de straten en stoepen opnieuw in te richten. Zo maken we de wijk Selwerd toekomstbestendig. De afgelopen jaar zijn samen met bewoners hiervoor plannen gemaakt.

Voor particulieren woningeigenaren maken we samen met bewoners plannen voor collectieve en duurzame warmte onder de naam “Buurtwarmte”. De resultaten van de verkenning zijn nu beschikbaar! Dit is een initiatief van Grunneger Power

DSC02448_1

Op deze site kun je informatie vinden over de werkzaamheden in Esdoornlaan en het ontwerpproces van Selwerd-West (alle straten ten Westen van de Esdoornlaan). Wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt in dit gebied? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief van Sunny Selwerd.


Herinrichting Selwerd-West

De ontwerpen voor de Duindoorstraat, Maluslaan, Esdoornlaan en Bottelroosstraat zijn inmiddels definitief. Klik hier om de ontwerpen te bekijken.

Je kunt de ontwerpen bekijken via deze link: Definitieve ontwerpen Selwerd West.

Voor de overige straten waar we nog in het ontwerpproces zitten, hebben we in de eerste helft van 2023 een druk bezochte startbijeenkomst gehouden. In het najaar van 2023 hebben we in verschillende bijeenkomsten op straatniveau samen met bewoners verder nagedacht over de herinrichting van de straten.

Het gebied waar het om gaat:

Kaart Scopegebied Selwerd-West + Legenda

In uitvoering: werkzaamheden Esdoornlaan

In mei 2023 zijn de werkzaamheden voor de herinrichting en aanleg van het warmtenet in Esdoornlaan gestart. Deze duren naar verwachting tot het voorjaar van 2024. In deze tijd wordt de Esdoornlaan opengebroken, het rioolstelsel wordt vervangen en er wordt een warmtenet aangelegd.

Als de werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur (riool en warmtenet) afgerond zijn, wordt de straat opnieuw ingericht volgens de ontwerpen die samen met bewoners in het voortraject zijn gemaakt. De straten krijgen dan klinkers in plaats van asfalt, de stoep wordt verbreed om meer ruimte voor voetgangers en spelende kinderen te maken. Auto’s worden in het nieuw ontwerp tussen bomen op de stoep geparkeerd. Ook worden er bankjes en oversteekplaatsen toegevoegd.

De planning voor de Bottelroosstraat, Maluslaan en Duindoornstraat is nog niet bekend. De planning van de Bottelroosstraat is nog niet bekend omdat hier nog het onderzoek (renovatie of nieuwbouw) van Patrimonium loopt. Voor de Maluslaan en Duindoorstraat is de verwachting dat de werkzaamheden in de loop van het voorjaar 2024 van start gaan.

De komende jaren leggen we in Selwerd-West het warmtenet aan. Dat begint met de aanleg van de hoofdleiding. Daar zijn we inmiddels mee begonnen. Op deze hoofdleiding sluiten we de Dragantflat aan. De hoofdleiding van het warmtenet loopt door de Esdoornlaan, Maluslaan en Duindoornstraat.


 

esdoorn 2

In ontwerp: overige straten Selwerd-West

Voor de overige straten zijn we bezig met het maken van de ontwerpen voor de straten. Ook hier kijken we naar het aansluiten op het warmtenet en het opnieuw inrichten van de straten. De betreffende straten zijn:

Prunusstraat, Acacialaan, Ribestraat, Spirealaan, Vogelkersstraat, Elzenlaan en de Ranonkelstraat.

Voor deze straten hebben we in de eerste helft van 2023 een druk bezochte startbijeenkomst gehouden. In het najaar van 2023 hebben we in verschillende bijeenkomsten op straatniveau samen met bewoners verder nagedacht over de herinrichting van de straten. De terugkoppeling van deze bijeenkomsten is hiernaast te vinden. In de loop van 2024 gaan we opnieuw in gesprek met bewoners over de voorlopige ontwerpen.

Terugkoppeling nav bijeenkomsten november/december 2023
Terugkoppeling bijeenkomsten west  - nov/dec 2023
Terugkoppeling bijeenkomsten west - nov/dec 2023

 

Vragen & Antwoorden nav bijeenkomst 8 mei 2023

Q&A / Vragen & Antwoorden mbt 8 mei 2023


Uitgangspunten voor de herinrichting

De gemeente heeft samen met partners afspraken gemaakt over de herinrichting. Deze zijn meegenomen bij het maken van de ontwerpen voor Selwerd-West. Hieronder kun je de uitgangspunten terug lezen:

  • De straten krijgen een inrichting volgens het basisontwerp van De Bouwdoos
  • Selwerd is een groente met ecologische meerwaarde. Dit willen wij behouden!
  • We maken de plannen samen met bewoners, want bewoners weten het beste wat er goed/slecht gaat in de wijk en wat er nodig om hun straat mooier te maken.
  • Er wordt rekening gehouden met klimaatverandering. Dat betekent dat we wateroverlast, hitte en verdroging zoveel mogelijke moeten voorkomen. Dus minder verharding, zorgen dat water snel wordt afgevoerd, water vasthouden in de grond en zorgen voor meer schaduw.


Bewoners denken mee

Bewoners weten het beste wat er goed/slecht gaat in de wijk en wat er ontbreekt in hun straat. Daarom is er in Selwerd voor gekozen om het plan voor de herinrichting samen met bewoners in plaats van alleen voor de bewoners te maken.

In 2021 hebben wij samen met bewoners een intensief proces doorlopen om samen de ontwerpen voor de straten te maken. Via de Stem van Groningen en tijdens meerdere bewonersbijeenkomsten hebben bewoners meegedacht en ideeën gedeeld. Hieronder vind je een overzicht van alle opmerkingen en een terugkoppeling per idee of vraag. Terugkoppeling opmerkingen bewoners (PDF).Verslagen bewonersbijeenkomsten

Terugkoppeling 8 mei 2023

Verslag 29 september 2021

Terugkijken 10 maart 2021:


Verduurzaming, warmtenet en Buurtwarmte
Onder de naam “Buurtwarmte” hebben Grunneger Power en bewoners in 2020 en 2021 de mogelijkheden voor een warmtenet voor koopwoningen en VvE’s in Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen verkend. Dat deden we samen met een ingenieursbureau, de gemeente Groningen en WarmteStad. De verkenning is in 2022 afgerond.

De Routekaart
De Routekaart is een advies van Grunneger Power en bewoners aan de gemeente. We onderzochten wat ervoor nodig is om koopwoningen in Paddepoel, Vinkhuizen en Selwerd aan te sluiten op het warmtenet. We adviseerden in welke volgorde buurten konden aansluiten en - na De Larix en Selwerd-Zuid - verder te gaan met Selwerd-West. Gemeente Groningen, Grunneger Power en WarmteStad hebben binnen de wijkvernieuwing Sunny Selwerd onderzocht wanneer het project in Selwerd-West kon starten.

Hoe verder
Inmiddels is de wijkvernieuwing Sunny Selwerd in volle gang. De komende jaren gaan we het warmtenet in Selwerd-West aanleggen. Als woningeigenaar heb je de keuze om aan te sluiten op het warmtenet. Het is belangrijk dat je als eigenaar en bewoner betrokken blijft. Het gaat immers over jouw buurt, de verwarming van jouw huis en jouw energierekening. We zullen je blijven informeren via de nieuwsbrief. Daarnaast organiseren we regelmatig bijeenkomsten. Om op de hoogte te blijven, kun je je hiernaast aanmelden voor de nieuwsbrief Selwerd-West. Je vindt ons daarnaast iedere woensdag van 10:00 - 13:00 uur in het infopunt Sunny Selwerd, Eikenlaan 11. Daar kun je terecht met al je persoonlijke vragen over het warmtenet.

Meer informatie
De Routekaart en het Adviesrapport zijn te bekijken op Buurtwarmte - Grunneger Power.

Heb je vragen?
Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan door een mail te sturen naar info@grunnegerpower.nl of te bellen naar 050-8200492.


 


Ontwikkeling Algemeen Belang (Borg Selwerd)

Uitvaartcentrum Algemeen Belang DELA is leeg komen te staan. Daardoor komt de huidige plek aan de Esdoornlaan 187 vrij. Projectontwikkelaar Esprit ontwikkelde een plan voor nieuwbouw aan de Esdoornlaan/Bottelroosstraat. Dit heeft de naam Borg Selwerd gekregen.

Over het ontwerp

Bij het ontwerp is goed gekeken naar de omgeving en is aansluiting gezocht met de nieuwe inrichting van de omliggende straten in Selwerd. Het binnenterrein, met parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners van de appartementen, krijgt een mooie groene inrichting. Ten slotte voldoen de woningen aan de nieuwste eisen op het gebied van energiezuinigheid en duurzaamheid, zijn goed geïsoleerd en worden voorzien van een moderne gasloze installatie.

De sloopwerkzaamheden zijn in 2023 afgerond. Naar verwacht zal in 2024 gestart worden met de bouw. Dit zal duren tot in 2025.

Voor meer informatie verwijzen naar de website van het project: https://www.sunnyselwerd.nl/projecten/borg-selwerd/


 


Wij Selwerd

WIJ Selwerd is er voor al je vragen op het gebied van wonen, welzijn, gezondheid, zorg, opvoeding, financiën, activiteiten, én voor als je een leuke idee voor de wijk hebt. Het WIJ-team vindt het belangrijk dat je meedenkt en meepraat met de wijkverbetering. Ook kan WIJ met jou meedenken als je vragen of problemen hebt met zaken die rond de wijkverbetering spelen.

Voor contact, bel 06 46 89 76 37 of mail julia.vierstra@wij.groningen.nl


Nieuws vanuit de gemeente


Afkoppeling hemelwaterafvoer

Er wordt een nieuw riool aangelegd om regenwater op te vangen en af te voeren naar de vijver aan de Maluslaan. Hierdoor kunnen grote hoeveelheden neerslag worden opgevangen. Dat is duurzaam en daarmee kan wateroverlast in de toekomst worden voorkomen.

We willen graag zoveel mogelijk regenpijpen op dit riool aansluiten. Tijdens de uitvoering zal de aannemer je benaderen met de vraag of je hieraan wilt meewerken.

Heb jij vragen over het afkoppelen van het regenwaterriool neem dan contact met ons op of kijk op de website: Groningenklimaatbestendig.nl

Minder tegels

De mooiste manier om water op te vangen is via het groen. Door het weghalen van tegels kan het water wegzakken in de grond. Voor het weghalen van tegels uit de tuin kunt u een plant ontvangen. Hiervoor kunt u onder vermelding van uw naam en adres een mail sturen naar: klimaat@groningen.nlMeer weten over de wijkverbetering Sunny Selwerd?

In dit filmpje leggen bewoners en professionals in de wijk uit wat de wijkverbetering Sunny Selwerd inhoudt. OOG TV maakte dit filmpje naar aanleiding van het wijkfeest.

Op de hoogte blijven? 

De flat wordt volledig gasloos en bevat sociale huurwoningen.

Groene en veilige buurt

Gezondheid en geluk

Betaalbaar en duurzaam wonen