Park Selwerd

Veel gebruikers, veel meningen ...

...maar dat het park, gelegen tussen Paddepoel en Selwerd, wat verbeteringen nodig heeft, is iedereen het over eens. In de afgelopen periode zijn er sowieso 17 opmerkingen en ideeën opgehaald met betrekking tot het park. Daarom organiseerde het Wijkplatform Selwerd op 26 januari 2019 een bijeenkomst over het park in BSV Selwerd.

Deze 17 punten zijn:

 1. Pluktuin naast Astrea (inmiddels gerealiseerd).
 2. Wrijving tussen hondenbezitters/losloopgebied en aangrenzend moskee en moskeebezoekers.
 3. Straatverlichting fietspad staat nu aan oostkant, waardoor voetpad (dit is tevens Pieterpad) aan westkant in het donker ligt, geeft tevens te weinig licht.
 4. Speeltuin ontbreekt. Groot kasteel? (kasteel Selwerd) met doolhof?
 5. Plannen nieuwbouw moskee, meer parkeergelegenheid bezoekers moskee? Aankleding en leuk park/tuin rondom?
 6. Onderzoeken mogelijkheden gebruik sportveld Astrea ten behoeve van hondenbezitter.
 7. Oplossing voor sluipfietsverkeer voetpad bij De Larix.
 8. Uitbreiding park richting Dragant, koppeling met project Duindoornflat en buurtrestaurant.
 9. 1 of 2 vluchtheuvels zijn wenselijk ivm overstekende voetgangers/rollators etc op fietspad.
 10. Park heeft aan moskeekant een slordige aanblik.
 11. Moskeebezoekers die met auto via fietspad vanaf Eikenlaan rijden. Paaltje neerzetten?
 12. Aandacht voor Pieterpad.
 13. Watertappunt?
 14. Plannen vanuit stadsbeheer? Bankjes, prullenbakken etc.
 15. Te realiseren fietspad langs de ringweg.
 16. Wens van gebruikers park: meer prullenbakken oa bij Astrea en aan einde na de tunnel.
 17. Buitenfitness mogelijkheden?

DSC_0277
DSC_0302
DSC_0346
DSC_0324
DSC_0331

Doelen bij dit project:

Samenvatting bijeenkomst 26 januari 2019.
Updates: 2 juli 2019.

Resultaat van tafel Ecologie en groen.

De uitdaging: Het Ecomanifest

We willen een verbeterde ecologische hoofdstructuur door middel van doorkijkjes in de bosschages en houtwallen, maar met een dichte en verbonden structuur in het lage groen en het water. Dit met respect voor dieren en insecten.

rekeninghoudend met:

 • Nieuwe beplanting langs het fietspad (is al top! Hierop voortborduren)
 • Een jaren ‘60 look en feel passend bij nu
 • Waterpartijen verbinden en misschien een modern waterwerk in vijver zodat er stroming ontstaat.  
 • Kijken of niveauverschillen mogelijk zijn.
 • Een tunnel voor de dieren.

Ideeën vertaald naar een stappenplan

Stap 1: Het inrichten van een ecologisch centrum in het park. Het liefst bij de boerderij van stadsbeheer. Hier vanuit kunnen we samen met de gemeente in het park opereren.  

 • Hier kan voorlichting worden gegeven door middel van statische informatie zoals de infocentra in de Onlanden en het Reitdiep.
 • Vanuit hier kunnen rondleidingen worden georganiseerd.
 • De stadsecoloog komt er regelmatig langs.

Update: er wordt een informatiecentrum ingericht in het wijkrestaurant.

Stap 2: Het park in clusters verdelen en per cluster kijken hoe het aan het Ecomanifest kan voldoen.

Stap 3: Verbindingen maken met de andere groenstroken rond de wijk en met de mispellaan.

Resultaat van tafel Sport, Spel en Ontmoeten

De uitdaging:

We willen meer sport- en spelmogelijkheden in het park en meer ontmoetingsplekken. Er ligt een weinig gebruikt sportveld tegen het park aan. Dit sportveld wordt / werd gebruikt door hondenbezitters toen er nog geen hangslot op zet.Het is zonde om dit terrein ongebruikt te laten en wij stellen voor om de gemeente te vragen het terrein te mogen inrichten als onderdeel van het park.

Oplossingen voor het ongebruikte sportveld:

 • Omdat het ongebruikte sportveld met een hek is afgegrensd is het ideaal om jonge honden te trainen en los te laten lopen.
 • De helft van het veld gebruiken voor fitnesstoestellen (ook voor ouderen) en speel en klimtoestellen voor kinderen. (Groot)ouders en (klein)kinderen kunnen er samen spelen/ sporten, met banken rondom  om te relaxen of te kletsen Het is dus ook een ontmoetingsplek.
 • Een stuk voor tennis, badminton of balletje trappen, eventueel in combinatie

Oplossingen voor de rest van het park:

 • Het basketbalveldje moet blijven. Maar creëer er een (overdekte) ontmoetingsplaats bij voor en met jongeren.
 • Maak een ontmoetingsplek in het midden van het park, b.v een theehuisje of een picknicktafel .kunnen komen.
 • Banken moeten ook gerieflijk zijn voor ouderen.
 • De horeca in de Duindoornflat moet uitnodigend zijn voor parkgebruikers en passanten. Wij denken aan een terras  en een verbinding met het park.
 • De speeltuin achter de Duindoornflat bereikbaar maken vanuit het park.

Acties:

 • kinderen betrekken bij het ontwikkelen van de plannen: We gaan een afspraak maken met de jeugdwerker van WIJ.
 • Projectleider van de gemeente betrekken bij de ontwikkeling van verdere plannen.

Update over het grasveld: hierop kunnen tijdelijke projecten worden gerealiseerd. Voor de definitieve inrichting moet er worden gewacht op de uitkomsten van een gebruikersonderzoek, dat in 2020 wordt uitgevoerd door Sport050.

Thema 3: verkeer en veiligheid

De uitdaging:

We willen een (verkeers)veilig en schoon park, waar alle gebruikers met plezier gebruik van maken.

Oplossingen:

Verlichting:

 • Goede verlichting van het fiets- en voetpad naar Zernike. De lantaarnpalen die in het midden stonden, verlichten beide. Nu staan ze aan de fietspad-kant en daardoor is het voetpad slecht verlicht.
 • Verlichting op de oost-west loop- en fietsroute
 • Sensoren en/of verlichting die niet storend is voor dieren

Schoon park:

 • Zichtbare prullenbakken met lichtbron, vooral bij het basketbalveld
 • Hondenpoepzakjes
 • Periodieke opruimacties door buurtbewoners
 • Handhaving

Verkeersveilig park:

 • Alternatieve fietsroute en voetpad aan de andere kant van de ringweg. Hoewel dit buiten de opdracht valt, is dit een zwaarwegend punt. Het park is niet voor iedereen groot genoeg om te wandelen en dan is het gebied achter de ringweg de aangewezen plek om verder te wandelen. Tijdens de bijeenkomst is een plan getekend (zie pdf)
 • Betere aanduiding wandelpaden
 • Goede afscheiding hondenveld (omheining)

Update: er wordt gewerkt aan het maken van afspraken over het uitlaatveld, en er wordt gestreefd naar een compromis tussen hondenbezitters en mensen die overlast ervaren van loslopende honden.

 • Veilige oversteekplekken van het fietspad naar Zernike: vluchtheuvels en zebrapaden

Update: na overleg tussen het Wijkplatform,  CoCreatie Paddepoel en de gemeente om de vluchtheuvels aan te passen is er een bewustwordingscampagne gestart. 

 • Ludieke actie: gratis fietslampjes op het fietspad naar Zernike

Algemene oproep: zie je hier punten waar je je ook voor wilt inzetten? Neem dan contact op met ons. Houd de website in de gaten voor een nieuwe bijeenkomst.